Reklamacje i zwrotyW przypadku reklamacji lub zwrotu, towar należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem:
http://domofon.gsm.pl/karta.reklamacji.zwrotu.pdf
na adres naszego magazynu podany w tym formularzu.

 


Informacje dla Kupujących


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Rezygnacja z zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru w transakcji zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom. W przypadku sprzedaży towaru z fakturą VAT (przedsiębiorcom)
– prawo nie przewiduje takiej możliwości.

Rezygnacja z zakupu w ciągu 14 dni w przypadku zakupu na odległość ma zabezpieczyć interes konsumenta tak, jakby dokonywał tego zakupu osobiście w sklepie i mógł obejrzeć towar przed zakupem. Oględziny towaru w sklepie przed zakupem polegają na rozpakowaniu towaru, ale bez działań typu zrywanie zabezpieczeń transportowych, zrywanie folii ochronnych z ekranu, zrywanie opakowań ze składników towaru - czyli oględziny nie mogą w żaden sposób niszczyć jakichkolwiek elementów opakowania towaru tak aby inny nabywca tego towaru miał pewność, że towar nie był przez nikogo używany. Prosimy mieć te wymogi na względzie przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni. Towary nie spełniające tych warunków nie mogą zostać zwrócone za pełnym zwrotem wpłaconej kwoty gdyż są uszkodzone.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca ma określony ustawowo czas 14 dni na zwrot należności za towar.


Niezgodność towaru z umową.

Nabywca ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy towaru lub jego wymiany na nowy w przypadku niezgodności towaru z umową.

Sprzedawca ma prawo odmówić naprawy lub wymiany towaru na nowy, jeżeli naprawa albo wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów i może wówczas zwrócić koszt zakupu.

Możliwość domagania się obniżenia ceny lub skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy z powodu niezgodności towaru z umową ma charakter wyjątku i może nastąpić gdy:

- wymiana towaru na nowy jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów ze strony sprzedawcy

- naprawa towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów ze strony sprzedawcy

- sprzedawca nie zdoła towaru naprawić lub wymienić na nowy w odpowiednim czasie

- wymiana lub naprawa narażałaby Nabywcę na nadmierne niedogodności.

                Zwrot pełnej wartości towaru następuje po dostarczeniu Sprzedawcy towaru w stanie bez żadnych uszkodzeń spowodowanych przez Nabywcę. W przypadku zwrotu towaru niekompletnego lub uszkodzonego przez Nabywcę – Sprzedawca ma prawo do wezwania Nabywcy do ich naprawy lub potrącenia należności odpowiedniej do kosztów doprowadzenia towaru do stanu poprzedniego.

Sprzedawca zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i poinformować Nabywcę o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku przekroczenia tego terminu automatycznie uznaje się, że reklamacja została uznana.

Art. 8 ust. 3 nie narzuca na Sprzedawcę określonego terminu zakończenia procesu zgłoszenia reklamacyjnego. Zgodnie z powyższym, konsument nie może wymuszać na sprzedawcy skrócenia terminu zakończenia procesu reklamacyjnego lub podania konkretnego jego rozwiązania przed zakończeniem tego procesu.

Sprzedawca może nie uznać żądania Nabywcy jeżeli niezgodność jest mało istotna (np. naruszone opakowanie, małe ryski czy zabrudzenia).

 

USTAWA o ochronie niektórych praw konsumentów

Art. 16.1
"Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji."

Art. 33.
"Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów."

Art. 7.3
"To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym"
oznacza, że wypadku braków lub uszkodzeń odesłanego towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo do rekompensaty od Kupującego z tytułu kosztu przywrócenia towaru do stanu poprzedniego z dnia jego otrzymania przez Kupującego.
Potwierdzenie: Ogólne reguły odpowiedzialności  kontraktowej; Art. 471 kodeksu cywilnego

 

Wykładnia UOKiK

Prezes UOKiK uznał, iż w ramach pojęcia zwykłego zarządu mieści się prawo do używania rzeczy obejmujące prawo od rozpakowania rzeczy bądź też innego jej użycia które pozwoli na zbadanie funkcjonalności rzeczy.
Zwykły zarząd obejmuje wyłącznie czynności konieczne w toku normalnej eksploatacji rzeczy, czyli mówiąc wprost: używanie rzeczy.

Konsument przed odstąpieniem od umowy ma prawo używać rzecz w granicach zwykłego zarządu które obejmuje następujące czynności:

  • zerwanie folii z oryginalnego opakowania
  • rozpakowanie rzeczy z oryginalnego opakowania,
  • sprawdzenie jakości rzeczy poprzez oględziny i dotyk
  • stwierdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki rzeczy.

Jeżeli w następstwie używania rzeczy dojdzie do zmiany stanu lub uszkodzenia rzeczy, które to stanowi przekroczenie granicy zwykłego zarządu rzeczą,Kupującemu w dalszym ciągu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, ale wiąże się to z koniecznością zapłaty na rzecz sprzedającego stosownego odszkodowania.

RSS Icon Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or